Post-Festival Metamorffosis

The festival might be over, but the Metamorffosis continues...


Metamorffosis ar ôl yr Ŵyl

Efallai fod yr ŵyl drosodd, ond mae’r Metamorffosis yn parhau...

All events are free!

Gweld y rhaglen llawn yma

Ymuno â ni yn yr ŵyl fach gyffrous hon yng Ngwynedd a Môn.  Mae artistiaid lleol a rhyngwladol yn cynnig digwyddiadau hudolus ac ar gyfer pob oedran gan ddefnyddio fformatau newydd sy'n addas ar gyfer yr amseroedd Covid hyn *.

Tyrd ar daith i'r dyfodol, cael mynd ar deithiau cerdded, gwylio ffilmiau, gwrando ar synau tŷ gwag, chwarae barddoniaeth ffridj enfawr, gwrando ar gerddoriaeth, gwylio sioe bypedau.

Edrych ymlaen at groesawu pawb!


* Paid poeni! Mae ein holl sesiynau'n cael eu hasesu am risg - rydan yn dilyn rheolau Covid-19 llym iawn ac yn gwneud ein gorau i wneud pob sesiwn mor groesawgar a diogel â phosibl. Mae mwy o wybodaeth ar sut rydan yn amddiffyn ein hartistiaid, gwirfoddolwyr ac aelodau'r gynulleidfa yn yr adran gwybodaeth

See the full programme here

Come and join us in this exciting mini-festival in Gwynedd and Anglesey.  Local and international artists offer you magical events and happenings for all ages using new formats suited to these Covid times*.

Take a trip to the future, go on walks, watch films, listen to the sounds of an empty house, play giant fridge poetry, listen to music, watch a puppet show.

Can’t wait to see you!


*Please be assured that all our sessions are risk assessed - we are following very strict Covid-19 protocols and do our best to make each session as inclusive and safe as possible. You can find out more on how we protect our artists, volunteers and audience members in our website section information.

Cyswllt // Contact [email protected] 

The Metamorffosis Festival

is kindly supported by the Arts and Humanities Arts Council (AHRC).